Algemene voorwaarden Unikoi

Onder Unikoi wordt hieronder verstaan de BVBA Unikoi.

Door het aangaan van een overeenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met en door Unikoi aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijk geschrift desbetreffend van Unikoi. Een handelswijze in tegenstrijd met deze voorwaarden, zelfs zo  zij meermaals moest geschieden, rechtigt de klant niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.

Ingeval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behoudt Unikoi zich het recht voor de overeenkomst niet verder uit te voeren behoudens wanneer een waarborgsom specifiek ten hare gunste wordt geconsigneerd, voldoende om de kostprijs te dekken.

 1. Alle klachten aangaande facturen en aankopen moeten bij aangetekend schrijven geschieden ten laatste binnen de tien dagen na factuurdatum. Elke klacht buiten deze termijn is laattijdig. Het onderzoek door Unikoi van een laattijdige klacht kan nooit beschouwd worden als een verzaking van het recht de laattijdigheid van het bezwaar in te roepen.
 2. De betaling voor aangekochte of gereserveerde vissen moet binnen de drie dagen betaald zijn aan Unikoi. Bij reservering van vissen wordt een voorschot in rekening gebracht van honderd procent van het totaalbedrag indien het totaalbedrag kleiner is dan tweehonderd euro. Indien het totaalbedrag groter is dan tweehonderd euro wordt een voorschot in rekening gebracht van vijftig procent
 3. Indien de klant akkoord gaat met een offerte wordt een voorschot van vijftig procent in rekening gebracht. Vijfentwintig procent bij levering van goederen en de resterende vijfentwintig procent bij einde der werken.
 4. Eigendomsoverdracht: de goederen blijven eigendom van Unikoi tot de integrale betaling ervan in ons bezit is.
 5. Indien de koper de goederen niet afhaalt voor de afgesproken datum behoudt Unikoi zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 6. Vrijgave van vissen: Vissen worden enkel vrijgegeven indien deze gezond verklaart zijn door Unikoi. Bij afgifte, levering of afhaling van vissen is de koper er zich van bewust dat de vissen gezond zijn. Unikoi is niet verantwoordelijk voor sterfte tijdens het transport of de periode erna. Risico’s op sterfte zijn na levering of afhaling volledig voor de koper.
 7. Indien het voorschot voor gereserveerde vissen niet binnen de drie werkdagen gebeurd, tenzij anders overeengekomen, mag Unikoi deze opnieuw aanbieden aan andere klanten.
 8. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Indien de koper zijn verbintenissen om welke reden, of door welke oorzaak ook, niet mocht nakomen is de verkoper gerechtigd de leveringen stop te zetten, de onmiddellijke betaling te eisen van alle afgewerkte of in bewerking zijnde diensten en projecten en de overeenkomst als ontbonden aan te zien, zonder daartoe enige ingebrekestelling zou kunnen aangehaald worden. In dergelijk geval kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die uit stopzetting of opschorting der levering mocht voortvloeien.
 10. Ingeval van wanbetaling – niet of niet – tijdige betaling – is de klant van rechtswege en zonder imorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% berekend op de hoofdsom der factuur.
 11. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van het rechtsgebied van de zetel van Unikoi bevoegd.
 12. Unikoi is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan installaties die niet door Unikoi zijn aangelegd. Bij werkzaamheden of interventie aan nieuwe installaties zijn alle risico’s voor de klant.
 13. Bij behandeling van vissen of de verhuis ervan is Unikoi niet verantwoordelijk voor sterfte, schade of andere letsels. Tevens is Unikoi niet verantwoordelijk voor schade, sterfte en dergelijke door de door haar gebruikte of geleverde producten. Het gebruik van deze producten is steeds op risico van de klant.
 14. De klant heeft het recht zijn aangekocht goederen (met uitzondering van vissen) binnen zeven dagen na ontvangst te retourneren aan Unikoi. De goederen dienen in ongebruikte en volledige staat verzonden te worden. De kosten voor het retourneren zullen van het terug te storten bedrag afgehouden worden. Tevens kan de klant ervoor kiezen het pakket zelf terug te sturen met een pakketdienst naar keuze.

Veiligen

Voorwaarden

 1. De klant erkent de onderstaande en algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart hiermee akkoord te zijn.
 2. Registratie is verplicht voor deelname aan de veilingen. De minimale leeftijd voor het aanmaken van een account is 18-jaar. Vermeld daarbij enkel je correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens. Gebruik geen roep of schuilnamen.
 3. We vertrouwen erop dat de gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van je gebruikersaccount juist zijn. Als die volgens jou onjuist zijn, dan vragen we je dat te bewijzen.
 4. Met je inloggegevens kun je inloggen in je gebruikersaccount.
 5. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je gebruikersaccount en de biedingen die vanaf je gebruikersaccount worden gedaan. Houd deze dus geheim en deel deze niet met anderen. Met een winnend bod vanaf jouw gebruikersaccount wordt een definitieve veilingovereenkomst gesloten en dat betekent dat jij als houder van dat gebruikersaccount verplicht bent om ons de gewonnen veiling te betalen.
 6. Een gebruikersaccount is persoonlijk. Je telefoon of tablet met een ander delen terwijl je ingelogd bent op onze veilingsite, bijvoorbeeld via de app, kan ook betekenen dat een ander een veiling wint die jij als houder van het gebruikersaccount verplicht bent te betalen.

Transparantie

 1. Manipulatie van biedingen of prijzen, ander misbruik en fraude wordt actief opgespoord. Zodra wij misbruik vermoeden of constateren, ondernemen we daarop actie. Vermoed je misbruik door een ander? Laat het ons weten via de klantenservice! Heb je zelf de prijs van een veiling gemanipuleerd, gebruik gemaakt van biedrobots of andere fraude gepleegd dan zal je de toegang tot onze website ontnomen worden en je account geblokkeerd worden.
 2. We verkopen je persoonsgegevens niet. Je persoonsgegevens blijven bij ons en worden niet met willekeurige derden gedeeld zonder jouw toestemming. Wel kan het zijn dat we gegevens delen om de overeenkomst uit te voeren, denk daarbij aan de bezorgdienst of het intern aangeven dat een vis aan jou toe behoort.

Aanbod

 1. Win je een veiling, dan ga je een overeenkomst met ons aan.
 2. Ons aanbod op de veilingsite bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten.
 3. Ons aanbod op de veilingsite bevat alle informatie en kosten die samenhangen met het winnen van de veiling door een winnend bod, waaronder bijkomende kosten en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 4. De overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand van zodra blijkt dat jij na afloop van de veiling het hoogste bod hebt. Dit is onherroepelijk.
 5. De overeenkomst wordt bevestigd per telefoon, sms, e-mail of social media.
 6. Prijzen staan niet vast, maar variëren als gevolg van het veilingproces.

Betaling

 1. Tenzij anders vermeld bij het aanbod, betaal je na het winnen van de veiling voor alle overeenkomsten dia via de website tot stand komen. Je ontvangt een factuur binnen 72 uur na het aflopen van de veiling.

Praktisch

 1. Afhalen van de vis dient binnen de aangegeven termijn te gebeuren, indien niet worden er extra kosten aangerekend.
 2. In geval van beschadiging of overlijden is Unikoi 100% verantwoordelijk en heeft de klant recht op een volledige terugbetaling.
 3. Vissen aangekocht na 15 oktober kunnen gratis of tegen aangegeven meerprijs overwinteren tot eind maart, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 4. Deze veiling verloopt elektronisch, eventuele klachten kan u richten aan [email protected]
 5. In geval van storingen, al dan niet elektronisch, hevige discussies of alle andere redenen kan Unikoi de veiling ongedaan maken en op een later moment heropstarten of de desbetreffende koi weerhouden van de veiling.
 6. De vissen van de veiling zijn te bezichtigen in de winkel, er is geen herroepingsrecht indien de vis tegenvalt bij het afhalen.
 7. Foto’s, video’s, gegevens en afmetingen zijn indicatief en kunnen niet aangevochten worden.
 8. Garantietermijn: Er is een garantietermijn van 48u, indien kan aangetoond worden dat de reeds aanwezige vissen bij de klant 100% vrij zijn van ziekten. Dit vastgesteld door een erkend koi-arts, zie webpagina Belgian Koi Society. De garantietermijn is enkel geldig indien de vis abnormale gedragingen of afwijkingen vertoont en deze niet het gevolg zijn van een omgevingsfactor bij de klant. De garantietermijn geldt enkel voor sterfte door parasieten, bacteriën of virussen. Vissen die uit de vijver springen vallen hier NIET onder.
 9. Bij overtredingen kan het account zonder verdere uitleg geschorst of verwijderd worden.
 10. Unikoi kan de identiteit en solvabiliteit van haar bieders ten allen tijde controleren en de bieder verzoeken een waarborg van 50% van het bod te betalen. Indien het bod niet toegekend wordt volgt een volledige terugbetaling van de waarborg.
 11. Unikoi kan ten allen tijde veilingen schorsen, verlengen, beëindigen of verwijderen zonder dat de bieders enig verhaal kunnen uitoefenen.
 12. Indien de gebruiker het nalaat het openstaande bedrag volledig te betalen, ten laatste op de vervaldag, kan 50% schadevergoeding aangerekend worden van het totaalbedrag en vervalt het kooprecht.
 13. Unikoi is niet verantwoordelijk voor onzichtbare gebreken bij vissen op de veiling.
 14. Unikoi kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal, brand, of enige vorm van sterfte voortvloeiend uit natuurrampen of onvoorziene omstandigheden die als overmacht bestempeld kunnen worden.