Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Unikoi

 

Onder Unikoi wordt hieronder verstaan de BVBA Unikoi

 

Door het aangaan van een overeenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met en door Unikoi aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijk geschrift desbetreffend van Unikoi. Een handelswijze in tegenstrijd met deze voorwaarden, zelfs zo  zij meermaals moest geschieden, rechtigt de klant niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht. 

 

Ingeval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behoudt Unikoi zich het recht voor de overeenkomst niet verder uit te voeren behoudens wanneer een waarborgsom specifiek ten hare gunste wordt geconsigneerd, voldoende om de kostprijs te dekken. 

 

Alle klachten aangaande facturen en aankopen moeten bij aangetekend schrijven geschieden ten laatste binnen de tien dagen na factuurdatum. Elke klacht buiten deze termijn is laattijdig. Het onderzoek door Unikoi van een laattijdige klacht kan nooit beschouwd worden als een verzaking van het recht de laattijdigheid van het bezwaar in te roepen.

 

De betaling voor aangekochte of gereserveerde vissen moet binnen de drie dagen betaald zijn aan Unikoi. Bij reservering van vissen wordt een voorschot in rekening gebracht van honderd procent van het totaalbedrag indien het totaalbedrag kleiner is dan tweehonderd euro. Indien het totaalbedrag groter is dan tweehonderd euro wordt een voorschot in rekening gebracht van vijftig procent.

 

Indien de klant akkoord gaat met een offerte wordt een voorschot van vijftig procent in rekening gebracht. Vijfentwintig procent bij levering van goederen en de resterende vijfentwintig procent bij einde der werken.

 

Eigendomsoverdracht: de goederen blijven eigendom van Unikoi tot de integrale betaling ervan in ons bezit is. 

 

Indien de koper de goederen niet afhaalt voor de afgesproken datum behoudt Unikoi zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

 

Vrijgave van vissen: Vissen worden enkel vrijgegeven indien deze gezond verklaart zijn door Unikoi. Bij afgifte, levering of afhaling van vissen is de koper er zich van bewust dat de vissen gezond zijn. Unikoi is niet verantwoordelijk voor sterfte tijdens het transport of de periode erna. Risico’s op sterfte zijn na levering of afhaling volledig voor de koper.

 

Indien het voorschot voor gereserveerde vissen niet binnen de drie werkdagen gebeurd, tenzij anders overeengekomen, mag Unikoi deze opnieuw aanbieden aan andere klanten. 

 

De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Indien de koper zijn verbintenissen om welke reden, of door welke oorzaak ook, niet mocht nakomen is de verkoper gerechtigd de leveringen stop te zetten, de onmiddellijke betaling te eisen van alle afgewerkte of in bewerking zijnde diensten en projecten en de overeenkomst als ontbonden aan te zien, zonder daartoe enige ingebrekestelling zou kunnen aangehaald worden. In dergelijk geval kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die uit stopzetting of opschorting der levering mocht voortvloeien. 

 

Ingeval van wanbetaling - niet of niet - tijdige betaling - is de klant van rechtswege en zonder imorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% berekend op de hoofdsom der factuur.

 

Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van het rechtsgebied van de zetel van Unikoi bevoegd.

 

Unikoi is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan installaties die niet door Unikoi zijn aangelegd. Bij werkzaamheden of interventie aan nieuwe installaties zijn alle risico’s voor de klant.

 

Bij behandeling van vissen of de verhuis ervan is Unikoi niet verantwoordelijk voor sterfte, schade of andere letsels. Tevens is Unikoi niet verantwoordelijk voor schade, sterfte en dergelijke door de door haar gebruikte of geleverde producten. Het gebruik van deze producten is steeds op risico van de klant.

 

De klant heeft het recht zijn aangekocht goederen (met uitzondering van vissen) binnen zeven dagen na ontvangst te retourneren aan Unikoi. De goederen dienen in ongebruikte en volledige staat verzonden te worden. De kosten voor het retourneren zullen van het terug te storten bedrag afgehouden worden. Tevens kan de klant ervoor kiezen het pakket zelf terug te sturen met een pakketdienst naar keuze.